ÜLESKUTSE! TULE EESTI LIIKUMIS- JA ELAMUSFESTIVALILE VÄLJA!

Eesti Liikumisfestivali süda on Elvas!

Eelmisel aastal toimus esmakordselt esimene Eesti Liikumis- ja Spordifestival. Tänavu seome liikumise olemuse elamustega ning Elva linnasüdames – keskväljakul ja Arbi järve ümbruses – saab toimuma Eesti Liikumis- ja Elamusfestival.

Järgmisel aastal oleme osaks Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnast suurejoonelise Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga.

Tänavune liikumis- ja elamusfestival toimub 7.-8. juulil, samaaegselt traditsioonilise Elva kohvikutepäevaga. Et maitseelamustele vahelduseks külalistele ka muid põnevaid elamusi pakkuda, saab Arbi järve ümber kulgevast promenaadist elamuste rada! 💥

Meie eesmärk on pakkuda võimalust osta või tutvuda kohaliku toodanguga või võtta osa ja panna käed külge erinevates tegevustes. Elamuste rada ei saa olema lihtsalt laadaplats, millest läbi jalutada, vaid soovime inimesi panna seal peatuma ja pakkuda põnevaid tegevusi ja vahvat uudistamist! 👀⚡

Tule ka Sina välja oma elamust pakkuma, kui tunned, et haakud meie festivali väärtustega:
✔ Sa pakud ägedat ja innovaatilist toodet, teenust, tegevust või muud vabaajaveetmise võimalust.
✔ Liikumisfestivali sarja ja käimasoleva liikumisaasta raames sobid meie elamuste rajale ideaalselt, kui Sinu poolt pakutav tegevus on inspireeritud liikumisest – seda selle kõige laiemas mõttes.
✔ Sinu tegevus või teenus võib olla seotud elamusega nii siseruumis kui ka looduses.
✔ Eelistatud on kohalikud tooted ja teenused, kuid kandideeri julgesti ka siis, kui Sa pakud vinget ja innovaatilist tegevust, mida Elva vallas veel nähtud pole!

Elamuste rada on avatud laupäeval, 8. juulil kell 12-21 ning kui osutud valituks, siis elamuste rajal väljas olemiseks me Sinu käest platsi renditasu ei küsi!

Miks tulla?
👉 7.-8. juulil täitub Elva linn tervenisti meluga ning oodata on mitmeid tuhandeid külastajaid nii lähemalt kui kaugemalt.
👉 Elva kohvikutepäev on 10 aastase traditsiooniga suveüritus, mis toob Elvasse alati palju inimesi – nii elvakaid kui ka sise- ja välisturiste.
👉 Eelmisel aastal esmakordselt toimunud Liikumis- ja Spordifestival suutis samuti juba tugevalt „jala maha panna“ ning liikumist nautivad inimesed tulevad hea meelega Euroopa Parimasse Spordilinna Elvasse siinseid elamusi ja miljööd nautima.
👉 Sellist avatud meelega ja elamusjanulist rohket publikut Sa lihtsalt pead ära kasutama! 🚀

📌 REGISTREERI END SIIN: https://forms.gle/oQsu6jxuw279on8k8

Registreerimine läheb lukku pühapäeval, 4. juunil kell 23.59.

NB! Registreerimine ei taga sulle automaatselt kohta elamuste rajal, vaid peale tähtaega vaatame üle kõik laekunud pakkumised ning teavitame, kes osutusid valituks. Võtame kõigiga ühendust juba 6. juunil.

Tule ja muuda festival liikuvaks ja elamusterohkeks! 🤩
Märgi end osalema ka üritusel Eesti Liikumis- ja Elamusfestival x Elva Kohvikutepäev.

Küsi lisainfot:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport
ivi.tigane@elva.ee / 5528870

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privaatsuspoliitika


1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja SA Elva Kultuur ja Sport (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel ning sündmuse ajal paberkandi
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Elukoha andmed riigi ja omavalitsus (Eestis) täpsusega;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 1 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil sport@elva.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.

 

Save settings
Cookies settings